วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

หน้าที่เด็ก


หน้าที่เด็กที่
1. นับถือศาสนา
2. รักษาธรรมเนียมมั่น
3. เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์             
4. วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน        
5. ยึดมั่นกตัญญู
6. เป็นผู้รู้รักการงาน
7. ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
8. รู้จักออมประหยัด
9. ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
10. ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา 
เด็กสมัยชาติพัฒนาต้องเป็นเด็กที่พาชาติเจริญ
ข้อที่สามารถทำได้

1. นับถือศาสนา
3. เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์
9. ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
10. ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา 
เด็กสมัยชาติพัฒนาต้องเป็นเด็กที่พาชาติเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น